Договір на обслуговування ТБ

Дата опублікування  03  жовтня 2017р.

 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про надання послуг з технічного обслуговування телекомунікаційних мереж

 

ФОП Лебедюк Сергій Миколайович, надалі – ВИКОНАВЕЦЬ, що діє на підставі запису в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 2 608 000 0000 037589 від 03.10.2017р з однієї сторони, і власник (наймач) квартири (житлового приміщення), власник, орендар нежитлового приміщення у житловому будинку, надалі – Абонент, з іншої сторони (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона"), уклали цей договір про таке:

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір, відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України, є публічною пропозицією (офертою) Виконавця на адресу фізичних осіб, що містить істотні умови договору на надання і використання Послуг .

1.2. Акцептування договору:

1.2.1. Підтвердженням повного та безумовного акцептування публічної оферти є оформлення (підписання) Абонентом заяви-приєднання до Договору (Додаток 1 до цього Договору) та/або внесення ним плати за замовлені Послуги, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.

1.2.2. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем заяви-приєднання від Абонента та/або оплати Абонентом замовлених Послуг чи вчинення інших дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.

1.2.3. Абонент дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримати Послуги на встановлених Виконавцем умовах з моменту оформлення (підписання) Виконавцем заяви-приєднання та/або оплати замовлених Послуг.

1.2.4. Укладаючи Договір, Абонент автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям Абонентом положень Договору, Тарифів та всіх додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору.

1.3. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

1.4. Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Сторін.

1.5. Якщо Абонент не згодний з умовами Договору, він має право не укладати цей Договір. Відповідно, Абонент, який здійснив Акцепт, підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами цього Договору.

1.6. Договір про надання послуг укладається шляхом надання згоди Абонентом на приєднання до запропонованого Договору в цілому, шляхом акцептуванням всіх істотних умов Договору, без підпису письмового примірника сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами.

1.7. Обов'язки Виконавця обмежуються умовами цього Договору.

1.8. Виконавець має право змінити або доповнити Договір в будь-який момент як з повідомленням  Абонента, так і без нього (залежно від серйозності змін, без повідомлення, якщо зміни не стосуються фінансових витрат обох сторін). Чинна редакція договору завжди знаходиться на Сайті Виконавця http://el-roi.com.ua .

1.9. Абонент надає згоду на обробку його персональних даних (прізвище, ім’я, по батькові, адреса проживання, номер телефону) з метою реалізації договірних правовідносин відповідно до Закону України "Про захист персональних даних", інших нормативно-правових актів та укладеного Договору, а також підтверджує, що повідомлений про включення інформації, що містить його персональні дані, до бази персональних даних Виконавця.

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

2.1. Абонент доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання за плату проводити роботи з технічного обслуговування телекомунікаційних  мереж.

2.2. Абоненту щомісячно нараховується плата за технічне обслуговування телекомунікаційних мереж (надалі – абонентська плата).

  1. ПЕРЕЛІК НАДАННЯ ПОСЛУГ.

3.1. Технічне обслуговування телекомунікаційних мереж містить в собі наступні послуги:

а) забезпечення підтримки робочого стану телекомунікаційної мережі, її технічне обслуговування;

б) забезпечення організації проведення профілактичних робіт та вдосконалення телекомунікаційної мережі у межах своїх технічних та фінансових можливостей;

в); приймання від Абонента заяви щодо усунення пошкоджень телекомунікаційної мережі із зазначенням конкретної адреси

г) виїзд на об’єкт для проведення робіт з ремонту телекомунікаційної мережі, по виклику Абонента, на протязі 24  робочих годин з моменту надходження заявки, окрім вихідних та святкових днів;

3.2. Строки виконання ремонтних робіт можуть бути подовжені у випадку складностей: роботи зі зварки, та інші обставини, які впливають на телекомунікаційної мережі, стають неможливими чи неякісними при його виконанні на місці без спеціального обладнання.

3.3. В кінці кожного місяця, за умови відсутності претензій, викладених у письмовій формі Замовника, до першого числа наступного за поточним місяця, послуга (робота) за цим договором вважається здійсненою належним чином та в повному обсязі, та не потребує підписання додаткових актів.

  1. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість послуг з технічного обслуговування телекомунікаційних мереж складає 20 (двадцять) грн. на місяць з Абонента та зазначається в рахунках на оплату послуг.

4.2. До вартості робіт з технічного обслуговування телекомунікаційних мереж входять дії зазначені в п. 3.1. цього договору.

4.3. Оплата за послуги з технічного обслуговування телекомунікаційних мереж нараховується з 20 по 30 число місяця в якому такі послуги надавалися.

4.4. Абонент  повинен своєчасно оплачувати надані послуги на свій особовий рахунок через відділення банків або інші платіжні системи виключно в гривнях відповідно до тарифів.

4.5. Абонентська плата вноситься щомісячно, не пізніше 10 числа поточного місяця за попередній місяць надання послуг.

4.6. У разі виявлення пошкодження, а саме вандальні дії, крадіжки, пожежі, пошкодження струмом, блискавкою, тощо, або з провини Абонента, як наслідок недотримання рекомендацій з використання телекомунікаційних мереж, необережності, самостійного ремонту або спроби ремонту сторонніми особами, які не мали на це право, усі витрати, пов’язані з виконанням ремонтних робіт, проводяться відповідно до прейскуранту або прайс-листу, що діє на момент виконання відновлювальних робіт та покладаються на Абонента.

4.7. При виникненні необхідності провести ремонт або обслуговування телекомунікаційних мереж поза графіком робіт в зв’язку з випадками передбаченими п.4.6. цього договору, Виконавець після проведення встановлюваних або ремонтних робіт розподіляє в рівних частинах загальну вартість проведеного відновлення або ремонту (вартість матеріалів + вартість обладнання + вартість послуг) серед мешканців та направляє на адресу кожного квитанції з зазначенням суми, що належить до сплати, або нараховує на особистий рахунок Абонентів. Зазначена оплата повинна бути сплачена в строки вказані в п. 4.5. цього договору.

4.8. Розмір абонентської плати за послугу може бути зменшений або збільшений Виконавцем в зв’язку з падінням або зростанням загального індексу інфляції. Розрахунковим параметром для перегляду розміру абонентської плати є загальний індекс інфляції за попередній розрахунковий період, або інші фактори, які впливають на подальше обслуговування телекомунікаційних мереж.

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.

5.1. Абонент зобов’язаний:

5.1.1. Контролювати якість виконуваних Виконавцем робіт.

5.1.2. Здійснювати експлуатацію телекомунікаційних мереж у відповідності до правил експлуатації та за призначенням. Слідкувати за публікацією новин та змін на офіційному сайті Виконавця http://el-roi.com.ua.

5.1.3. У разі необхідності забезпечити вільний доступ працівників Виконавця до об’єкту.

5.1.4. Інформувати виконавця про всі випадки відмови або пошкоджень у роботі телекомунікаційних мереж.

5.1.5. Своєчасно до 10 числа поточного місяця, вносити плату за послуги надані Виконавцем в попередньому місяці.

5.1.6. Не виконувати самостійно, або за сторонньою допомогою третіх осіб ремонт телекомунікаційних мереж та його підключення.

5.1.7. У випадку неправомірних дій (крадіжка та інші вандальні дії) третіх осіб щодо телекомунікаційних мереж Абонент зобов’язаний повідомляти про це письмовою заявою  Правоохоронні органи та Виконавця на протязі 1-го дня, після чого Виконавець встановлює нове обладнання, згідно п. 4.7 цього договору.

5.1.8. Перевірити належне функціонування телекомунікаційних мереж після проведення технічного обслуговування або ремонту.

5.2. Абонент має право:

5.2.1. Проводити перевірку взаєморозрахунків.

5.2.2. Письмово звернутись до  Виконавця про тимчасове призупинення нарахування плати за послуги, якщо за даною адресою ніхто не проживає, або не буде проживати на визначений термін, що підтверджується документами. Призупинення нарахування можливе не більше ніж на 12 місяців при відсутності заборгованості перед Виконавцем.

5.2.3. Якщо після отримання квитанцій з новим розміром абонентської плати, Абонента не влаштовують нові тарифи, він має право на протязі 7 (семи) календарних днів письмово повідомити про свою незгоду Виконавця, якщо такої незгоди не надійшло, тоді ціна вважається узгодженою та прийнятою Абонентом. У випадку незгоди з новими тарифами Абонент має право відмовитися від сплати за послуги та вимагати дострокового розірвання договору лише за умови відсутності заборгованості перед Виконавцем за попередні періоди. Дана вимога повинна бути направлена Виконавцю на протязі 7 (семи) календарних днів після початку періоду в якому були змінені ціни.

5.2.4. Абонент доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання вести облік наданих Послуг. Зазначений облік здійснюється Білінгом. Абонент погоджується, що до Білінгу буде включено відомості про Абонента, що містяться у цьому Договорі.

5.3. Виконавець зобов’язаний:

5.3.1. Проводити технічне обслуговування та ремонт телекомунікаційних мереж в повному обсязі та у встановлені строки за умови дотримання Абонентом порядку оплати наданих по цьому Договору послуг та дотриманні правил експлуатації.

5.3.2. Проводити технічне обслуговування та ремонт телекомунікаційних мереж персоналом відповідної кваліфікації.

5.3.3. Дотримуватись режиму на Об’єкті, де встановлено телекомунікаційні мережі, правил техніки безпеки та пожежної безпеки.

5.3.4. Ознайомити за бажанням або заявкою Абонента з правилами технічної експлуатації.

5.4. Виконавець має право:

5.4.1. Припинити роботи з технічного обслуговування та ремонту телекомунікаційних мереж, або зменшити їх обсяг, у випадку невиконання Абонентом умов цього Договору.

5.4.2. Якщо Абонент має заборгованість понад три місяці, Виконавець має право без попередження призупинити йому надання послуг (не проводити поточний ремонт та технічне обслуговування).

5.4.3. Виконавець має право змінити розмір абонентської плати та цін на надані ним послуги, з моменту опублікування на офіційному сайті Виконавця.

5.4.4. Виконавець має право у випадку виявлення самовільного підключення до телекомунікаційних мереж, складати акт про виявлення самовільного підключення та нараховувати на рахунок Абонента штраф за самовільне втручання в телекомунікаційні мережі.

5.4.5. Виконавець має право залучати підрядні організації, та переводити нарахування абонентської плати на рахунок підрядної організації.

5.4.6. Виконавець має право проводити перевірку взаєморозрахунків.

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

6.1. За порушення умов цього договору Виконавець та Абонент несуть відповідальність відповідно з діючим Законодавством України. Всі спори за цим договором  вирішуються шляхом переговорів, якщо сторони не дійшли згоди, то вирішення відбувається в судовому порядку.

6.2. У випадку неналежного виконання робіт з технічного обслуговування та ремонту, Виконавець за власний рахунок в 3-денний термін усуває виявлені недоліки.

6.3. Виконавець звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання обов’язків перед Абонентом, у випадку існуючої заборгованості з абонентської плати на час проведення  робіт та якщо доведе, що їх невиконання або неналежне виконання сталося внаслідок дій Абонента.

6.4. Виконавець не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання обов’язків перед Абонентом, внаслідок дії непереборної сили (землетрус, повінь, ураган, блискавка, вандальні дії, крадіжка тощо) або з вини Абонента та у випадках передбачених чинним законодавством.

6.5. Виконавець не несе матеріальної відповідальності за збереження телекомунікаційних мереж, встановлених в під'їзді і в квартирі Абонента. У разі крадіжки або умисного знищення телекомунікаційних мереж, таке відновлення здійснюється за рахунок Абонента пропорційно долі  від загальної вартості заподіяного збитку.

6.6. У разі несплати за надані Виконавцем послуги з технічного обслуговування та ремонту» телекомунікаційних мереж на протязі 3-х місяців Виконавець має право призупинити надання послуг.

  1. ТЕРМІН ДІЇ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ.

7.1. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством.

7.2. Цей Договір публічно доводиться до відома усіх Абонентів, шляхом його розміщення (оприлюднення) на Сайті Виконавця.

7.3. Виконавець самостійно та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови Договору. Виконавець самостійно має право змінити умови Договору з обов’язковим повідомленням про це Абонентів на Сайті. У разі незгоди Абонента зі змінами, внесеними до Договору, такий Абонент має право розірвати Договір, згідно з порядком, викладеним в Договорі, протягом 7 (семи) календарних днів з дня, коли він дізнався чи міг дізнатися про внесені зміни до Договору, шляхом направлення чи особистого подання відповідної письмової заяви. Не розірвання Замовником Договору у вказаний строк та продовження користування Послугами свідчить про згоду Замовника зі змінами, внесеними до Договору.

7.4. При внесенні змін до цього Договору, Виконавець розміщує повідомлення про такі зміни на своєму Сайті не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до вступу змін в силу, крім випадків, для яких Договором встановлений інший строк та/або порядок повідомлення про внесення змін, а також випадків, у яких Виконавець не зобов’язаний повідомляти Абонента про внесення змін. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.

7.5. Виконавець має право припинити дію цього Договору в односторонньому порядку, попередивши шляхом розміщення оголошення про це на своєму Сайті не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до такого припинення.

7.6. У випадку припинення дії цього Договору у порядку, передбаченому п. 7.5 Договору, Виконавець не звільняється від обов’язку надати Послуги всім Абонентам, які вже підписали заяви-приєднання та внесли оплату за Послуги, сплатили обов’язкові платежі, до відповідного оприлюднення повідомлення про припинення дії цього Договору

 

  1. РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ВИКОНАВЕЦЬ
ФОП Лебедюк Сергій Миколайович
ІПН 3168712315
Юр.адреса: м.Рівне вул.Соборна,446а кв.5
р/р 26006054716468
ПАТ Приватбанк м.Рівне МФО 333391
Є платником єдиного податку 
АБОНЕНТ
Мешканець будинку м.Рівне якому
забезпечено зв’язок з встановленням
у його під’їзді центрального обладнання,
комунікацій та пристроїв зв’язку
(переговорний пристрій, камера та інше
додаткове обладнання), що встановлені
та пов’язані  з центральним обладнанням 

 

Завантажити: Публічний договір про надання послуг з технічного обслуговування телекомунікаційних мереж